Coaching formatiu / Coaching formativo, Sistema Coda

  • el timbal FORMACIÓN

COACHING FORMATIU / COACHING FORMATIVO, SISTEMA CODA

Coaching formatiu / Coaching formativo, Sistema Coda Coaching formatiu / Coaching formativo, Sistema CodaCoaching formatiu / Coaching formativo, Sistema CodaCoaching formatiu / Coaching formativo, Sistema Coda

Des de fa més de 10 anys, els professors Fausto Carrillo (Institut del Teatre) i Ricard Boluda (El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica) imparteixen estudis personalitzats, adreçats a tots aquells actors i actrius amb formació i professionals que volen consolidar el seu ofici i revisar els procediments de preparació i execució escènica, aplicant el seu propi sistema pedagògic: Sistema Coda.

Especialistes en diagnosticar els problemes i disfuncions dels intèrprets i en oferir propostes específiques de  treball ajustades a les seves necessitats, el seu objectiu essencial es centra en l’exploració dels problemes actorals relacionats amb la percepció i comprensió de la situació del personatge, i en els aspectes vinculants a la pèrdua de la organicitat i de la interrelació en el joc escènic.

Es proporcionen eines per a optimitzar la preparació i la concreció de l’actor/actriu, incloent la revisió dels propis hàbits adquirits. La dinàmica de treball s’organitza entorn a grups reduïts de no més de tres participants. L’eina fonamental de treball és el text: l’estructura dinàmica de sentits més completa. «El text, opinen els seus formadors, és una excel·lent escola d’aprenentatge que disciplina l’actor/actriu per treballar, indistintament, en dramatúrgies textuals o no textuals». //Per a més informació i concertar entrevista: Truqueu al 933 027 347 o envieu e-mail a escola@eltimbal.org, amb l’assumpte “coaching formatiu”.

ESTUDIS TEATRALS CODA

Coaching formatiu / Coaching formativo, Sistema Coda Coaching formatiu / Coaching formativo, Sistema Coda Coaching formatiu / Coaching formativo, Sistema Coda Coaching formatiu / Coaching formativo, Sistema Coda Estudis Teatrals Coda neix l’any 1981, especialitzant-se en la recerca pedagògica i la formació de l’actor. L’ interès comú en els camps de la docència i la investigació ha estat sempre l’exploració i coneixement del fenomen de l’actuació actoral, la comprensió dels seus processos de creació i de les seves lleis. Els seus creadors no han deixat mai de creure, i així ha estat des d’aleshores, que únicament la comprensió de la naturalesa creadora de l’actor podia permetre trobar respostes a les seves necessitats artístiques. En tot aquest temps, el coneixement obtingut  essencialment en la praxi actoral, els ha permès anar definint i aplicant un conjunt de procediments metodològics, per a facilitar la seva competència creadora i autonomia artística. Per a més informació podeu llegir l’entrevista que el diari Núvol, digital de cultura, fa a en Ricard Boluda.

____________________________________________  

COACHING FORMATIVO, SISTEMA CODA

Coaching formativo, Sistema CodaCoaching formativo, Sistema CodaCoaching formativo, Sistema CodaCoaching formativo, Sistema CodaDesde hace más de 10 años, los profesores Fausto Carrillo (Instituto del Teatro) y Ricard Boluda (El Timbal, Centro de Formación y Creación escénica) imparten estudios personalizados, dirigidos a todos aquellos actores y actrices con formación y profesionales que quieren consolidar su oficio y revisar los procedimientos de preparación y ejecución escénica, aplicando su propio sistema pedagógico: Sistema Coda.

Especialistas en diagnosticar los problemas y disfunciones de los intérpretes y en ofrecer propuestas específicas de trabajo ajustadas a sus necesidades, su objetivo esencial se centra en la exploración de los problemas actorales relacionados con la percepción y comprensión de la situación del personaje, y en los aspectos vinculantes a la pérdida de la organicidad y de la interrelación en el juego escénico.

Se proporcionan herramientas para optimizar la preparación y la concreción del actor / actriz, incluyendo la revisión de los propios hábitos adquiridos.

La dinámica de trabajo se organiza en torno a grupos reducidos de no más de tres participantes.

La herramienta fundamental de trabajo es el texto: la estructura dinámica de sentidos más completa. «El texto, opinan sus formadores, es una excelente escuela de aprendizaje que disciplina el actor / actriz para trabajar, indistintamente, en dramaturgias textuales o no textuales».

// Para más información y concertar entrevista:

Llamar al 933 027 347 o enviar e-mail en escola@eltimbal.org, con el asunto «coaching formativo».

ESTUDIOS TEATRALES CODA

Coaching formativo, Sistema CodaCoaching formativo, Sistema CodaCoaching formativo, Sistema CodaCoaching formativo, Sistema CodaEstudios Teatrales Coda nace en 1981, especializándose en la investigación pedagógica y la formación del actor. El interés común en los campos de la docencia y la investigación ha sido siempre la exploración y conocimiento del fenómeno de la actuación actoral, la comprensión de sus procesos de creación y de sus leyes. Sus creadores no han dejado de creer, y así ha sido desde entonces, que únicamente la comprensión de la naturaleza creadora del actor puede permitir encontrar respuestas a sus necesidades artísticas. En todo este tiempo, el conocimiento obtenido esencialmente en la praxis actoral, les ha permitido ir definiendo y aplicando un conjunto de procedimientos metodológicos, para facilitar su competencia creadora y autonomía artística. Para más información podéis leer la entrevista que el diario Núvol, digital de cultura, le hace a Ricard Boluda.