Proves d’accés Setembre 2015. Nova titulació oficial a El Timbal: Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral

 • el timbal FORMACIÓN

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL, NOVA TITULACIÓ OFICIAL *

 Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral, nova titulació oficial

Per fi, ja ho podem anunciar: aquest proper curs 2015-2016El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica impartirà el NOU Cicle Formatiu de Grau Superior en “Tècniques d’actuació teatral”, recentment aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

UNA VELLA DEMANDA

Clou d’aquesta manera una vella demanda feta des de l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) a l’Administració Pública, per a obtenir el reconeixement públic a la tasca feta durant tant anys formant  actors i actrius que nodreixen el panorama professional del nostre país. (podeu consultar «Cap un títol propi de formació professional de grau superior en actuació» 22/03/2012, al nostre bloc).

OBJECTIUS, A QUI S’ADREÇA I SORTIDES PROFESSIONALS: FES DEL QUE T’AGRADA LA TEVA PROFESSIÓ.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral  té com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i de veu per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per ser capaç de preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

S’adreça, doncs, a totes aquelles persones que vulguin assumir competències professionals per a actuar en viu i en mitjans audiovisuals i esdevenir expertes en l’anàlisi i l’aplicació de l’expressió dramàtica en tots els seus àmbits possibles.

Es defineixen per tant quatre possible sortides professionals:

 • Actor-actriu de teatre
 • Actor-actriu de cinema i tv
 • Especialista en activitats de dinamització
 • Especialista en tècniques d’expressió i de comunicació

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU

El Cicle Formatiu al nostre Centre ha estat configurat en 10 mòduls professionals, dels quals 9 s’imparteixen al centre educatiu i un  mòdul específic  corresponent a les hores de pràctiques externes a empreses del sector.

El cicle formatiu de Grau Superior en “Tècniques d’actuació teatral” consta de 2000 h, impartides en dos anys acadèmics, de les quals 1834 h són presencials al centre de formació i les restants 166 h, corresponen a les pràctiques externes.

PLA D’ESTUDIS DEL CICLE FORMATIU AL NOSTRE CENTRE

D’acord amb el decret aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat que defineix el disseny curricular del nou CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral, i seguint, a la vegada, els criteris propis d’aprenentatge, eficàcia i qualitat que han tingut els nostres estudis professionals, El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica presenta el seu pla d’estudis professional per als cursos 2015-2017:

PRIMER CURS: Interpretació, Interpretació i anàlisi, Entrenament corporal, Entrenament de la veu, Màscara i anàlisi del moviment, Taller d’escenes, Improvisació, Història de les Arts de l’Espectacle, Formació i Orientació Laboral. (nombre d’hores lectives: 979 h.)

SEGON CURS: Interpretació, Entrenament corporal, Entrenament de la veu, Cant, Dramatúrgia, Muntatges Escènics, Projecte integrat, Activitats de dinamització, Activitats d’Expressió i comunicació, Pràctiques en empreses. (nombre d’hores lectives: 1021 h.)

Les matèries en negreta corresponen als continguts de les unitats formatives creades pel Centre, exercint la seva competència i llibertat per a programar de les 1834 h, les 132 hores de lliure disposició. Les restants matèries corresponen al desplegament exercit, degudament contextualitzat, dels 9 mòduls professionals definits pel Disseny Curricular del Decret Llei.

PROFESSORAT

Entrenament corporal: Olga Àlvarez (Tècnica Presence); Entrenament de la veu i cant: Natàlia Sellarès(Tècnica Linklater), Francesca Masclans (National Academic of Music Sofia)Interpretació: Montse Bernad, Ricard Boluda, Marc Brualla, Fausto Carrillo, Mònica Cordomí (Equip Sistema Coda);  Màscara i anàlisi del moviment: Angie Leparski (Institut del Teatre), Roger Ribó (LISPA. London)Improvisació: Josep SàbatFormació i Orientació Laboral: Tino Carreño (UB)Tallers d’Escenes: Mònica Cordomí, Ricard Boluda (Equip Sistema Coda)Història de les arts de l’espectacle: Montse Bernad, Ricard Boluda; Dramatúrgia: Blanca BardagilActivitats d’expressió i comunicació: Ricard BoludaActivitats de dinamització: Mònica CordomíMuntatges escènics: Roger Ribó i Ricard BoludaProjecte integrat i Pràctiques en empresa: diversos tutors.

PER A ACCEDIR. CALENDARI GENERAL

Procediment d’inscripció

La inscripció a la prova es formalitza mitjançant una única sol·licitud que es presenta al centre on es vol realitzar la prova. El model de sol·licitud es fa públic a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. Tanmateix, per a afavorir el teu procés, el Centre disposarà també d’aquest imprès.

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció és des de l’1 al 7 de setembre de 2015, de 10:00 a 14:00 h, i de 17:00 a 20:30 h.

Requisits acadèmics

Per a accedir a les proves d’accés al cicle formatiu, aquest proper curs 2015-2016, cal disposar del títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics o haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

Complementació de la sol·licitud d’admissió i inscripció. Documentació

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de lliurar a la secretaria del centre la documentació següent:

 • Complementació del model de sol·licitud, que permetrà disposar d’un número de dorsal per a les proves
 • Pagament de la taxa d’inscripció corresponent.
 • Fotocòpia del DNI
 • Un fotografia en color, mida carnet.
 • Document oficial que acrediti que l’aspirant té el títol de batxillerat (o equivalent), en una d’aquestes modalitats:

1. O fotocòpia compulsada al centre on es va cursar;

2. O comprovant de pagament de la tramitació del títol de batxillerat;

3. O comprovant d’haver aprovat l’accés per a qui no té el batxillerat a les proves de grau de les ESAD;

4. O tenir aprovada la prova a la universitat per a majors de 25 anys.

HORARIS I LLOC D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES

Setembre

De 10:00 a 14:00 h.

De 17:00 a 21:00 h.

C/Roger de Flor, 85  Barcelona.

PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS

COMISSIÓ AVALUADORA

La Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores necessàries per al desenvolupament de les proves, que en el cas de El Timbal està formada per:

Presidenta: Rosa Maria Girbau Vila; Secretari: Ricard Boluda Martín;Vocal 1: Mònica Cordomí Campanyà; Vocal 2: Olga Álvarez Montaner; Vocal 3: Natàlia Sellarès Miquel.

CALENDARI I HORARIS DE LA PROVA

La realització de la prova tindrà lloc el dimecres, 16 de setembre de 2015, i la seva durada serà de 4 h i 30 minuts, amb una pausa de 15 minuts.

En funció del nombre d’aspirants es preveuen fins a dues convocatòries en el mateix dia: Al matí, de 10:00 a 14:30 h; a la tarda, de 16:00 a 20:30 h. Un cop tancada la inscripció, el dia 8 de setembre es prendrà la decisió més pertinent. Si la demanda d’inscripcions ho exigís la prova podria continuar l’endemà, dia 17 de setembre amb noves convocatòries.  

CONTINGUTS I QUALIFICACIÓ DE LES PROVES

CONTINGUTS

La prova específica d’accés consta de tres exercicis dividits en tres apartats i un moment de descans:

EXERCICI D’APTITUDS FÍSIQUES (60 minuts)

Activitat 1: Taula d’escalfament,d’elasticitat i de tonificació. Seqüència de posicions i moviments que pretenen tenir el cos de l’aspirant  accessible en quant a presència, consciència corporal  i disponibilitats físiques. INDIVIDUAL, A LA VEGADA.

Activitat 2: Manipulació amb Tècnica Presence. Aprofundiment desvetllant les possibilitats d’un cos escènic. PER PARELLES.

EXERCICI D’APTITUDS VOCALS (60 minuts)

Activitat 3: Seqüència d’escalfament vocal. Mitjançant exercicis de consciència, respiració i d’entrenament de la veu es prepara el cos i l’aparell fonador amb l’objectiu d’alliberar el cos, ampliar la respiració i predisposició al treball tècnic i expressiu. INDIVIDUAL, A LA VEGADA.

Activitat 4: Lectura i expressió d’un text líric. A partir d’un text líric s’entrena la ressonància vocal i vocalització, i es practiquen els elements expressius al text. L’aspirant elabora la seva proposta expressiva i l’exposa en públic. INDIVIDUAL.

PAUSA (15 minuts)

EXERCICI D’ APTITUDS INTERPRETATIVES (135 minuts)

Activitat 5: Objectes imaginaris. L’aspirant manipula amb sentit tota mena d’objectes imaginaris. INDIVIDUAL, A LA VEGADA.

Activitat 6: La Ronda. Exercici relacional sense preparació amb introducció de temes, contextos, espais i recursos expressius diversos. PER PARELLES.

Activitat 7: Interpretació d’un breu monòleg. INDIVIDUAL.

QUALIFICACIÓ

Cada exercici de la prova s’ha de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima global de cinc punts per tal de superar la prova. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada exercici. Aquesta s’expressarà numèricament, amb un nombre enter i dos decimals.

La ponderació de la prova específica al nostre Centre és com segueix:

30% Mitjana Aptituds Físiques.

30% Mitjana Aptituds Vocal.

40% Mitjana Aptituds Interpretatives.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Objectiu: Valorar les aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l’actuació.

Es valoraran els següents aspectes:

Pel que fa a les aptituds físiques:  col·locació i consciència corporal; col·locació en l’espai físic; coordinació i precisió en els moviments; capacitat de resposta a les indicacions

Pel que fa a les aptituds vocals: correcció en la dicció; entonació en coherència amb el text/proposta; afinació, ritme i expressió

Pel que fa a les aptituds interpretatives: expressivitat dramàtica; capacitat de resposta a les indicacions; coherència amb la proposta; capacitat d’improvisació; capacitat de joc dramàtic; capacitat de treball en equip; capacitat de concentració; evolució procés de treball.

MATERIAL  ASPIRANT

 1. L’aspirant es presentarà a totes les sessions amb roba còmoda i no ajustada que permeti el moviment.
 2. Els tres exercicis els realitzaran descalços.
 3. El dia de tramitació de la sol·licitud d’admissió i inscripció a les proves, l’aspirant rebrà del Centre un breu text escrit que hauran de memoritzar per a la prova d’interpretació.

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES

 • Publicació de les qualificacions provisionals17 de setembre de 2015.
 • Publicació de les qualificacions definitives: 21 de setembre de 2015.

 

TERMINIS DE RECLAMACIÓ

Les persones aspirants poden presentar una reclamació per mitjà d’un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els dos dies hàbils següents de la publicació de les qualificacions provisionals.

L’endemà del darrer dia del termini de presentació de les reclamacions, la comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.

NOMBRE DE PLACES OFERIDES

El nombre màxim de places oferides per a cursar el CFGS en Tècniques d’actuació teatral al nostre Centre és de 17.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Un cop superada la prova d’accés, els aspirants rebran només presencialment el dia 22 de setembre, el lliurament personal del certificat de superació de les proves.

Amb aquest certificat i la comprovació dels documents acadèmics exigits en regla, l’estudiant es podrà matricular al Centre del 22 de setembre a l’ 1 d’octubre, de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00 h.

MOTIUS PER A ESTUDIAR A EL TIMBAL: EL REPTE DE LA NOVA TITULACIÓ I LA CONSOLIDACIÓ DEL MODEL FORMATIU PROPI: SISTEMA CODA. 

El Timbal ha anat incorporant en els darrers anys, com a model pedagògic als seus estudis professionals i artístics personals,  les aportacions metodològiques del Sistema Coda, creat pels professors de la casa Fausto Carrillo i Ricard Boluda, constituint-se a la vegada, un equip de professors qualificat i preparat. La qual cosa ha permès prendre una posició clara i diferenciada en el nostre àmbit professional,  en oferir un model d’aprenentatge integrador, personalitzat, contemporani, de segell propi, plenament contrastat.

Ara conflueix en el temps, feliçment, quan just fem 45 anys, l’oportunitat d’accedir per fi a la nova titulació de Formació Professional de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral, títol que dignificarà encara més els nostres alumnes i el nostre propi treball en donar-nos un reconeixement públic i oficial.

Ricard Boluda, Coordinador pedagògic CFGS.